Doelstelling

StITPro verstrekt subsidie voor activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling.

StITPro ondersteunt educatieve en maatschappelijk relevante ICT-projecten. Voorwaarden daarbij zijn dat het resultaat wetenschappelijk onderbouwd is, de software zoveel mogelijk “open source” is, het gebruik voor derden in principe kostenloos is en verder rijkt dan alleen de initiële doelgroepen en de operationele ondersteuning van een project voor langere tijd is gewaarborgd.

Actueel beleidsplan

Het bestuur streeft ernaar dat jaarlijks tenminste 10% van haar beschikbare middelen worden aangewend overeenkomstig de doelstelling.

Historie

StITpro is voortgekomen uit het ontstaan van Internet voor particulieren in Nederland: Stichting InterNLnet.

InterNLnet BV was een van de eerste Internet Service providers voor particulieren in Nederland.

Stichting InterNLnet was aandeel- en toezichthouder bij de BV. De stichting was vanuit haar statuten een “Algemeen Nut Beogende Instelling” en dividenden werden aangewend om projecten binnen de statutaire doelstellingen te laten uitvoeren.

Door de verkoop van InterNLnet BV is de stichting niet meer betrokken bij de activiteiten van de BV. De naam van de stichting is veranderd in StITPro om verwarring te voorkomen. De basis van de activiteiten van de stichting is onveranderd.

Statuten

De statuten kunnen hier opgehaald worden.

Contactgegevens

Stichting IT Projecten
Ter attentie van het bestuur
Kerkweg 21
6581 AT  Malden

Email: bestuur@stitpro.nl

Fiscaalnr. 8048.02.701

KvK:  Centraal Gelderland 41261214

Bestuur

Voorzitter, Dr. C.P. Keijzers
Secretaris, F. Vervoordeldonk
Penningmeester, Mr. W.J.G.M. van den Broek

Leden, L. Wolf
Ambtelijk penningmeester, M.R.P. Wiecherink

Beloningsbeleid

Iedere bestuurder ontvangt vaccatiegelden en een onkostenvergoeding ten bedrage van € 8.500,– excl. BTW.

In die vergoeding zijn begrepen alle mogelijke verdere kosten van de respectievelijke bestuurder(s) daaronder begrepen de reis-, verblijfs- en representatiekosten.

Jaarrekening en publikatieplicht

De meest recente jaarrekening (2022) kan hier opgehaald worden. Het verplichte publicatiedocument staat hier.